Zeynep Kılınç
Savaşın Çağlar Boyunca Resim Sanatına Etkisi

Küresel Bağlamı
Zaman ve Mekanda Oryantasyon
Sorgulayıcı Soru
Farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşen savaşlar kendilerine resim sanatında nasıl yer bulur ve resim sanatını nasıl etkiler?
Küresel Kalkınma Hedfeleri
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Proje Özeti
Projenin amacı, toplumların savaştan etkilenişinin sanata nasıl bir etkisi olduğunu ve farklı çağlarda, farklı mekanlarda bu etkinin sanat eserlerinde nasıl gözlemlenebileceğini öğrenmek, daha sonrasında ise buradan yola çıkarak bütün araştırmanın bir derlemesini oluşturacak bir ürün ortaya koymaktı. Bu sayede, savaşın hem insanlar hem de sanat üzerindeki etkisinin ve yansımasının aktarılması hedeflendi. Projenin Küresel Bağlamı Zaman ve Mekânda Oryantasyon olarak belirlendi. Bu bağlam çerçevesinde, insanlığı etkileyen bir kavram olan savaşın farklı mekân ve zamanlarda etkilerinin yanı sıra birey ve toplum etkileşiminin sanattaki izleri incelendi. Proje süreci sayesinde sanatın değişimi, farklı sanat eserleri ve tarihi olaylar hakkında bilgi edinildi. ATL becerilerinden araştırma, öz-yönetim, iletişim ve yaratıcı düşünme becerileri proje sürecinde geliştirildi. Araştırma becerisi sanat eserleri ve savaşlar hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplarken, öz-yönetim becerisi süreç boyunca zamanlama ve planlama yaparken ve adımlar süreç günlüğüne kaydedilirken, iletişim becerisi toplantılarda ve bilgi toplama esnasında, yaratıcı düşünme becerisi ise ürünü oluştururken geliştirildi. Projede, gerçekleşen savaşlar farklı olsa da zaman ve mekan değişse de, toplumların ve sanatçıların etkilenişinin ve insanlığın yaşayıp hissettiklerinin benzer olduğu yansıtılmak istendi. Ve bütün bu eserler de bir araya geldiğinde, barışın ve umudun insanlık için ne kadar değerli olduğu aktarılmak istendi.
X