İlkokul MüdürüDeğerli Anne ve Babalar,

Özel Işıkkent İlkokulu, misyon ve vizyonumuzda belirtildiği üzere deneyimsel öğrenme yollarını kullanarak ulusal MEB müfredatını, Uluslararası Bakalorya Programı’nın İlk Yıllar Programı olan IB-PYP ile zenginleştirip bütünleştirerek, araştıran-sorgulayan, yaşayarak ve yaşam boyu öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Okulumuzda verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin eleştirel ve soyut düşünmelerini, liderlik ve takım çalışması duygusuna sahip olmalarını, hatalardan yılmamalarını, sosyal becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemekteyiz.

Bizler, her öğrencimizin gelişimsel farklılıklarını göz önünde bulundurarak dersleri ve etkinlikleri onların ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak planlanmaktayız. Seviyelere göre farklılık gösterebilen yabancı dil, sanat, beden eğitimi, bilişim teknolojileri, satranç, dans, halk oyunları gibi derslerle de öğrencilerimizin bütünsel gelişimlerine destek olmaktayız.

Bütünsel gelişim programlarımızla öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik açıdan pek çok konuda tutum, beceri ve davranış yetkinliği kazanmalarına fırsat tanımaktayız. Bu çerçevede öğrencilerimizin bireysel veya grup ile dayanışma içinde çevrelerindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilmelerini ve bunların çözümüne katkı sağlayacak özellikte projeler geliştirebilmelerini ve bunları günlük hayatlarında uygulayabilmelerini hedeflemekteyiz.

Akademik kadromuz, kendilerini geliştirmeyi hedef olarak belirlemiş ve öğrencilerimizin her alandaki gelişimlerine destek verebilecek donanıma sahiptir. Okulumuzun diğer tüm birimleri de öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda bulunmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterirler.

Okulumuz hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, her zaman kapılarımızın sizlere açık olduğunu bildirmek isteriz.

Sevgi ve saygılarımla,

Yalçın Kurt
Özel Işıkkent İlkokulu Müdürü


Eğitim Yaklaşımımız

Özel Işıkkent İlkokulu, IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) tarafından akredite edilmiş, Ege Bölgesi’ndeki ilk IB-PYP (Uluslararası Bakalorya - İlk Yıllar Programı) okuludur. IB-PYP akreditasyonu, MEB müfredatını PYP programı gerekliliklerine uygun olarak altı adet disiplinler arası tema altında toplar. Bu bağlamda, çocuklar bir taraftan disiplinler arası bağlantılar kurarken, diğer taraftan MEB müfredatının gerektirdiği kazanımları edinirler.

Müfredat içeriği, bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekliliklerini yerine getirirken, öte yandan çeşitli uluslararası kaynaklardaki gelişmeleri de yansıtır. Uygulama ve yaklaşımlarımız 21. yüzyıl için gerekli olan bilgiyi tanımlarken, bunun kalıcı bir şekilde kazanılması üzerine kurguludur.

Müfredat uygulamalarımız öğrencilerimizi; araştırma yapma, etkin iletişim kurma, farklı sosyal ortamlarda başarılı bir şekilde işlev görme, kendi sağlık ve yaşamlarından sorumlu olma, eleştirel düşünme ve yaratıcılık konularında geliştirir. Öğrencilerimiz çağdaş değerlendirme esasları kapsamında yeni fikirler üretme, araştırma yapabilme ve öğrenme çıktılarını sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme gibi özellikleri bakımından düzenli olarak değerlendirilirler.


Öğrenme Ortamımız

İlkokulumuz, her çocuğun erişimine açık zengin öğrenme materyalleri ile donatılmıştır. Sınıflarımız en fazla 24 mevcutlu olup, her sınıfta 2 öğretmen ile öğrencilerin bireysel ilgi ve gereksinimleri özenle karşılanır, her çocuğun etkinliklere aktif katılımı sağlanır.

Sınıf ortamı öğrenme, paylaşma ve uygulama ortamı olmak üzere üçe ayrılır. Bu yolla öğrencinin akademik, sosyal ve beceri gelişimleri aynı anda ele alınır ve bu uygulama ile öğrencilere sorgulama, geri bildirim, araştırma ve doğrudan öğrenilen bilgiyi tecrübe etme fırsatı yaratılır. Aktif öğrenme ortamı üzerinden öğrencilerin deneyimleme, modelleme, analiz-sentez ve değerlendirme yapmaları desteklenir. Sınıf ortamında öğrencinin aktif, öğretmenin ise yönlendirici olmasına ve öğrenene süreç içerisinde rehberlik etmesine özen gösterilir.

Her sınıfta yaratılan geniş araştırma imkânı ve zengin öğrenme ortamı, farklı etkinlik alanları ve deneysel mekânlar, küçük gruplar halinde çalışan öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için seçim ve kazanım şanslarını arttırır.

Etkin öğrenme yönteminin uygulandığı sınıflarda çocuklar soru sorar, sorularına cevap arar, araştırarak, seçimler yapıp sorunları çözer. Öğretmenler sundukları gerçek deneyimlerle, sordukları sorularla, öğrencilerin analiz-sentez ve değerlendirme yapmalarını destekler. Bu bilgi oluşturma sürecinde öğrenci aktif, öğretmen yönlendiricidir. Öğrencilerin gelişim ve ilgilerine göre deneyimler hazırlanır, öğrencilerin anlamlı bağlantılar kurabilmelerine destek olunur. Etkin öğrenmede öğretmen-öğrenci diyaloğu çok önemlidir. Öğrencilerin araştırmalarına destek için açık uçlu sorular sorulur ve her zaman destekleyici bir dil kullanılır.


El Kitapları
X