Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, kurumumuz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, mail adresiniz, sağlık verileriniz, vergi numaranız ve diğer bilgileriniz “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Okul İktisadi İşletmesi. (“Işıkkent Eğitim Kampüsü”) olarak, sizlere sunduğumuz eğitim ve öğretim hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Okul İktisadi İşletmesi. (“Işıkkent Eğitim Kampüsü”) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

a) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

“Işıkkent Eğitim Kampüsü” olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz,

 • İsim, soy isim, doğum tarihi gibi tüm kimlik verileriniz,

 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, gibi iletişim verileriniz,

 • Bankacılık işlemleriniz (fazla yatan okul ücreti veya gezi ücreti iadeleri) için banka hesap bilgileriniz,

 • Mesleğiniz, Çalıştığınız kurum bilgileriniz,

 • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,

 • Kampüsümüzü ziyaretiniz sırasında MISAFIR internetimiz kullandığınız takdirde davranış ve dijital iz bilgileriniz,

 • Kayıt ofisi, Muhasebe departmanları ile kalite standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,

 • Kampüsümüzü ziyaret etmeniz halinde kamera kayıt görüntüleriniz, işlenmektedir.

b) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

 • MEB sözleşmesi gereklilikleri gereğince kayıt evraklarında ve sözleşmelerinde kullanılması,

 • Elektronik posta, K12net Uygulaması, SMS, gibi yollarla bilgilendirmelerin gönderilmesi,

 • Fatura işlemleri için muhasebe departmanı tarafından işlenmesi,

 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.

c) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

 • Hizmetinden faydalandığımız ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile yazılım altyapımız iş ortaklarımıza,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,

 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

 • Servis planlamaları için ev/iş adresleriniz ve telefon bilgileriniz ÖZ-KOÇ TURİZM TAŞIMACILIK AKARYAKIT GIDA

 • Revir/Sağlık hizmetleri için AEA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ YAŞLI BAKIMEVİ MED.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.’ ne

Başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Işıkkent Eğitim Kampüsünün; eğitim ve öğretim hizmetlerini sunulması, gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerini uygun bir şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu, ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede kurumumuz KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliği tespit edici bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi 
www.isikkent.k12.tr/KVK_Basvuru_Formu.pdf

adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Okul İktisadi İşletmesi. (“Işıkkent Eğitim Kampüsü”) 6240/5 Sokak, No:3, Karacaoğlan Mahallesi 35070 Yeşilova - İZMİR adresine; kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu
[email protected]
adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kurumumuz KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ ÇERÇEVESİNDE AŞAĞIDAKİ AYDINLATILMIŞ AÇIK RIZA FORMU ONAYINIZA SUNULMAKTADIR:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında veri sorumlusu olan Işıkkknet Eğitim Kampüsün de eğitim gören …………………………………………………………………………..’nın velisi olarak; yukarıda beyan edilenleri okumak için tarafıma bir nüshası elden teslim edilen işbu bilgilendirme, aydınlatma ve onay formunu, tarafıma verilen sürede iyice okuyup anladığımı, haklarımı öğrendiğimi kabul ve beyan ederek ve bu kapsamda bu formda belirtilen gerek tarafımca gerekse İşletmece temin edilmiş kişisel verilerimin gerekse yukarıda belirtilen yol ve yöntemlerle hakkımda toplanan verilerimin, okula kayıt yaptırdığım tarihten itibaren kaydımın sonlanma tarihinden 10 yıl sonrasına kadar geçerli olmak üzere ve her halükarda verinin işlenmesini gerektiren sebep ve amaçların ortadan kalkmasına kadar, fiziki ve/veya elektronik sair ortamda yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine, toplanmasına ve muhafaza edilmesine, işlenen bu kişisel verilerimin, yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı üçüncü kişilere İlgili Mevzuatın izin verdiği sınırlar ve süreler içerisinde tarafımdan tekrar izin alınmasına gerek olmaksızın aktarılmasına, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesine, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında açıkça muvafakat ederim.’’

KVK_Basvuru_Formu

X